PODMIENKY POUŽÍVANIA SERVERU Recenzie-hotelov.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Používateľov a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislosti s používaním Služieb prevádzkovaných na Internetových stránok spoločnosťou Recenzie-hotelov.sk, s.r.o. (ďalej len ako „Podmienky“).
  1. Server Recenzie-hotelov.sk (ďalej len „server“) je verejný internetový server poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby.
  2. Služby sú na serveri poskytované používateľom na nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.
  3. Prevádzkovateľ ako poskytovateľ voľného priestoru na internete (hosting provider) nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za závadný obsah vnesený používateľom servera, a to ani v súvislosti s prípadným použitím § 415, § 420 Občianskeho zákonníka. Uvedenú výhradu každý používateľ tohto servera akceptuje v plnom rozsahu.
  4. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveri.
  5. Osoby používajúce Internetové stránky a Služby (ďalej jednotlivo len ako „Používateľ“ alebo spoločne ako „Používatelia“) sú povinné dodržiavať zmluvné ustanovenia uvedené v týchto Podmienkach. V prípade porušenia ustanovení uvedených v týchto Podmienkach je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť všetky opatrenia uvedené v týchto Podmienkach a/alebo v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Akýmkoľvek použitím Internetových stránok alebo kliknutím na akýkoľvek odkaz Používateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito Podmienkami. V prípade, že s týmito Podmienkami Používateľ nesúhlasí, nie je oprávnený Internetové stránky a Služby používať.
 2. SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA
  1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane.
  2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.
 3. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
  1. Používateľ berie na vedomie a akceptuje bez výhrad, že pri využívaní služieb na serveri sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:
   1. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
   2. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
   3. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
   4. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
   5. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
   6. odosielať príspevky s erotickým obsahom;
   7. propagovať detskú pornografiu;
   8. otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
   9. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
   10. propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
   11. otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
   12. propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
   13. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
   14. obchádzať vyššie uvedené zákazy.
  2. Používateľ nesmie snažiť brániť v diskusii na serveri ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.
  3. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveri nárok na žiadnu autorskú odmenu.
  4. Používateľ zodpovedá ako za Príspevok, tak za to, že umiestnenie takého Príspevku na Internetových stránkach je v súlade s týmito Podmienkami a záväznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek porušenie akýchkoľvek práv (najmä práv na ochranu osobnosti, základných práv a slobôd, autorských práv, práv k ochranným známkam, práv na ochranu osobných údajov, obchodné tajomstvo alebo akékoľvek dôverné informácie) umiestnením Príspevku na Internetových stránkach.
  5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  6. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na server ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.
  7. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveri propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
  8. Prevádzkovateľ je oprávnený identifikovať Používateľa alebo Registrovaného používateľa, ak si to vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní, alebo ak je taká identifikácia nutná podľa platných právnych predpisov.
  9. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za stratu alebo znehodnotenie Príspevku či iných dát Používateľov, ani za škody a/alebo ujmy spôsobené používaním Internetových stránok, ich výpadkom, alebo nefunkčnosťou
 4. PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE FOTOGRAFIÍ
  1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.
  2. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií.
  3. Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server, a to najmä do profilu a do fotoalbumov.
 5. CENA
  Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveri.
 6. REKLAMA NA SERVERI
  1. Používateľ sa zaväzuje, že
   1. nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na serveri,
   2. si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.
  2. Používateľ súhlasí s tým, že
   1. mu bude zobrazovaná reklama na serveri,
   2. mu budú rozposielavané reklamné maily.
 7. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
  1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeľovať súhlas s kopírovaním obsahu zverejneného na serveri a to výlučne písomnou formou na základe požiadavky tretej strany. V prípade neoprávneného kopírovania obsahu zverejneného na serveri je Prevádzkovateľ oprávnený domáhať sa okamžitého upustenia od protiprávneho stavu a úhrady zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Eur za každé jednotlivé porušenie tohto ustanovenia. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Prevádzkovateľa na náhradu vzniknutej škody.
  3. Pridaním príspevku alebo diskusie Používateľom sa vlastníkom majetkových práv k takto vzniknutému obsahu ako spojenému dielu v zmysle Autorského zákona stáva Prevádzkovateľ a môže s nimi nakladať v súlade s obsahom svojich majetkových práv.
  4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusie na serveri.
  5. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.
  6. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
  7. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
  8. Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať pridané príspevky a zmazať tie, ktoré budú porušovať alebo obchádzať pravidlá stanovené v tejto Právnej doložke, Upozornení alebo v právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo EÚ. Uvedeným spôsobom bude prevádzkovateľ plniť svoju prevenčnú povinnosť v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka voči tretím osobám za škodu voči tým osobám, ktorým by mohla vzniknúť v dôsledku zverejneného príspevku na tomto serveri majetková alebo nemajetková škoda. Ak vykonanie uvedených opatrení resp. zásahov nemožno od prevádzkovateľa vzhľadom na jeho technické možnosti a náročnosť posúdenia závažnosti obsahu spravodlivo požadovať, vykoná prevádzkovateľ primerané opatrenia resp. zásahy v primeranom čase.
  9. Ak je daná pochybnosť o závadnosti obsahu tohto servera podľa vyššie uvedených ustanovení, prevádzkovateľ má právo považovať takýto obsah za závadný a vykonať potrebné opatrenia resp. zásahy v zmysle Právnej doložky, Upozornenia, ako aj platných právnych predpisov a práva EÚ, pokiaľ sa nepreukáže opak.
  10. Prevádzkovateľ je oprávnený  pridané príspevky publikovať aj na iných stránkach, tlačovinách alebo v iných médiách. Autor nemá právo si nárokovať akúkoľvek odplatu.
  11. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Používateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek Služieb v rozpore s týmito Podmienkami môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže taktiež vykazovať aj znaky trestnej činnosti.
  12. Všetky činnosti Používateľa v rozpore s týmito Podmienkami, ktoré súčasne tiež môžu mať za následok (hoci aj prípadné) ohrozenie funkčnosti Služieb, či všetky činnosti Používateľa, ktoré by akýmkoľvek spôsobom ohrozovali autorské práva či iné oprávnenia, budú zo strany Prevádzkovateľa posudzované ako porušenie týchto Podmienok a Prevádzkovateľ je oprávnený Používateľa v takejto jeho činnosti obmedziť. Takéto obmedzenie spočíva najmä v zamedzení prístupu k Službám alebo odmietnutie poskytnutia Služieb, pričom opatrenia smerujúce k obmedzeniu takejto činnosti Používateľa je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť okamžite.
 8. ZMENA PRAVIDIEL
  Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.
 9. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM
  Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.