Reklama

Informácie pre zadávateľov reklamy.

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb

I. Všeobecné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového portálu recenzie-hotelov.sk je spoločnosť recenzie-hotelov.sk, s.r.o., so sídlom Pezinská 54, 90021 Svätý Jur, IČO: 46988637, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 86873/B ("Prevádzkovateľ"), ktorý je oprávnený poskytovať reklamu na jednotlivých www stránkach tohto portálu a ďalších www stránkach z mediálneho portfólia podľa platnej ponuky.
2. Internetový portál recenzie-hotelov.sk označuje doménu druhej úrovne recenzie-hotelov.sk, partnerské domény druhej úrovne, ktoré poskytujú svoje služby v spolupráci s recenzie-hotelov.sk a domény tretej úrovne v tvare "xxxx".recenzie-hotelov.sk.
3. Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len "objednávateľ") je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamu na stránkach z mediálneho portfólia Zoznamu.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb ("VOP") sú záväzné pre všetky objednávky reklamnej kampane na internetovom portáli recenzie-hotelov.sk ako aj na jednotlivých stránkach tohto portálu a podmienky tu ustanovené je možno meniť len vo forme písomnej zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom reklamnej kampane alebo vo forme potvrdenej objednávky.

II. Objednávka reklamy

1. Objednávateľ môže objednať reklamu/poskytovanie reklamných služieb na internetových stránkach prevádzkovateľa na základe písomnej objednávky. Objednávka nadobúda právnu záväznosť okamihom písomného potvrdenia obidvomi stranami. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán urobený elektronickými prostriedkami v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 ZB. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Objednávka reklamy ktorá musí byť vyhotovená písomne a musí byť podpísaná alebo vo forme e-mailu a musí byť doručená prevádzkovateľovi. Vzor objednávky je v prílohe týchto VOP.
2. Objednávku doručí objednávateľ kontaktnej osobe prevádzkovateľa prostredníctvom emailu, kuriérskou službou, faxom alebo prostredníctvom doporučeného listu najmenej 4 (štyri) pracovné dni pred plánovaným začiatkom uverejnenia reklamy, inak sa na ňu neprihliada, ibaže by s tým prevádzkovateľ súhlasil.
3. Prevádzkovateľ vyznačí prijatie objednávky v písomnom vyhotovení a potvrdí objednávku tým spôsobom, že pripojí podpis kontaktnej osoby s uvedením dátumu a doručí kópiu takejto objednávky späť objednávateľovi. V prípade objednávky doručenej prostredníctvom emailu na adresu kontaktnej osoby prevádzkovateľa, prevádzkovateľ bezodkladne vykoná potvrdenie prostredníctvom emailu. Momentom potvrdenia objednávky oprávnenou osobou prevádzkovateľa nadobúda objednávka právnu záväznosť. V prípade objednávky doručenej prostredníctvom faxu, prevádzkovateľ bezodkladne vykoná potvrdenie prostredníctvom zaslania podpísanej objednávky späť na faxové číslo objednávateľa.
4. Riadne podpísaná a doručená objednávka sa na účely týchto VOP ďalej považuje za dohodu o zverejnení reklamy.
5. Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky musí objednávateľ poskytnúť najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred dátumom začiatku reklamnej kampane. Pre prípad objednávky reklamy, ktorá obsahuje reklamné formáty Screen a agresívne neštandardné reklamné formáty, Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať predchádzajúce schvaľovanie vizuálu, technických parametrov ako aj špecifikácie kampane.
6. Všetky reklamné podklady dodané objednávateľom musia spĺňať pravidlá pre technickú realizáciu stanovené prevádzkovateľom v časti Technické podmienky.

III. Zodpovednosť za obsah reklamy

1. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku internetovej reklamy a zaväzuje sa prevádzkovateľovi nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku zverejnenia reklamy a porušenia povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich nekalú súťaž, autorské právo, ochranu spotrebiteľa, reklamu ako aj iných právnych predpisov.
2. V prípade, že objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú reklamu na použitie, nezodpovedá prevádzkovateľ za kvalitu a vyhotovenie reklamy ako aj za vady reklamy vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy.

IV. Práva prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnutie reklamných služieb odmietnuť a od dohody o poskytnutí reklamných služieb odstúpiť aj po potvrdení objednávky najmä, ak:
   a. reklamný nosič nie je v súlade s Technickými požiadavkami uverejnenými na http://www.recenzie-hotelov.sk/reklama/
   b. jedná sa o reklamu priameho konkurenta už existujúceho objednávateľa reklamy na portáli recenzie-hotelov.sk
   c. reklama je v rozpore so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR
   d. reklama nie je v súlade s dobrými mravmi prípadne ohrozuje verejný poriadok
   e. reklama svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa
   f. hodnota reklamy je nižšia než minimálna výška objednávky
   g. prevádzkovateľ už má objednaný reklamný priestor špecifikovaný v objednávke iným objednávateľom
   h. objednávateľ nedoplní alebo nezmení objednávku ani po výzve prevádzkovateľa podľa bodutohto článku VOP
2. Odmietnutie poskytnutia reklamných služieb, t.j. odstúpenie od dohody je účinné okamihom, kedy prevádzkovateľ doručil objednávateľovi informáciu o tejto skutočnosti a to písomne, faxom alebo emailom.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť reklamu alebo poskytovanie reklamných služieb pozastaviť z nasledovných dôvodov:
   a. technické prerušenie prevádzky
   b. vznesenie nároku alebo námietky tretej strany voči obsahu reklamy
   c. vis maior
   d. omeškanie s platením vystavenej a splatnej faktúry, a to aj zálohovej faktúry, o viac ako 15 kalendárnych dní
   e. rozpor so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
   f. u príslušného súdu bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, bolo prijaté rozhodnutie o likvidácii objednávateľa, voči objednávateľovi sa začne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo bol nariadený výkon rozhodnutia týkajúci sa (i) podstatnej časti majetku objednávateľa alebo (ii) majetku objednávateľa
   g. na majetok objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku objednávateľa
   h. objednávateľ je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu
   i. Objednávateľ bol zrušený alebo predal alebo inak naložil s celým alebo s podstatnou časťou svojho majetku, alebo sa prestal v prevažnej časti zaoberať pôvodnou činnosťou
   j. objednávateľ (i) splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo (ii) rozdelí sa, alebo (iii) prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre prevádzkovateľa, všetky záväzky objednávateľa z dohody o uverejnení reklamy
   k. je objednávateľ v omeškaní s plnením svojho splatného záväzku voči prevádzkovateľovi o viac ako 15 dní
4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa písomne, faxom, emailom ( alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o pozastavení poskytovania služieb a jej dôvodoch.
5. V prípade, že dohoda o zverejnení reklamy neobsahuje dostatočnú špecifikáciu objednanej reklamy, objednaná reklama nevyhovuje čo do rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy možnostiam prevádzkovateľa alebo dodané reklamné podklady nespĺňajú požadované technické parametre stanovené v časti Technické podmienky, prevádzkovateľ požiada objednávateľa o doplnenie chýbajúcich potrebných údajov alebo o zmenu rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy. Ak objednávateľ v čase stanovenom na doplnenie reklamné podklady nedoplní, prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia : a. zverejnenie reklamy nerealizovať, pričom je objednávateľ oprávnený účtovať si storno pokutu vo výške 100% celkovej hodnoty objednávky b. reklamu objednanú objednávateľom zverejniť, pričom prevádzkovateľ nezodpovedá za možné vady reklamy vzniknuté v dôsledku nedoplnenia vadných reklamných podkladov.
6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo začať objednanú reklamnú kampaň s primeraným omeškaním zodpovedajúcim omeškaniu objednávateľa a reklamná kampaň bude končiť v čase pôvodne dojednanom, t.j. vyznačenom na objednávke.
7. Zmeny v reklamných kampaniach: Všetky podklady potrebné na zmenu reklamnej kampane musí objednávateľ doručiť najneskôr jeden pracovný deň pred požadovaným dátumom zmeny. Inak prevádzkovateľ nezodpovedá za včasnú zmenu, ktorá bude zrealizovaná v najbližšom možnom termíne.
8. Ak Objednávateľ uhradí svoje splatné záväzky v plnom rozsahu do 15 dní od prerušenia poskytovania reklamných služieb, kampaň sa obnoví a objednávateľ má právo vyčerpať zostávajúci nevyčerpaný čas.
9. V prípade, že je daná reklamná plocha medzi časom obsadená iným klientom, Prevádzkovateľ môže Objednávateľovi navrhnúť náhradné riešenie na dokončenie reklamnej kampane. Ak objednávateľ a prevádzkovateľ nedospejú k dohode o náhradnom riešení, prevádzkovateľ je opravený účtovať objednávateľovi sumu za reklamu v plnej výške.
10. Ak je Objednávateľ v omeškaní s platením svojho splatného záväzku o viac ako 15 dní, prevádzkovateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške časti odmeny za nevyčerpaný reklamný čas a právo odstúpiť od dohody o zverejnení reklamy. Odstúpenie od dohody je účinné okamihom, kedy prevádzkovateľ doručil objednávateľovi informáciu o tejto skutočnosti a to písomne, faxom alebo emailom.

V. Cenové a fakturačné podmienky

1. Ceny za zverejnenie reklamy vyplýva z Cenníka platného v čase uzatvorenia dohody o zverejnení reklamy. Nie sme platci DPH a ceny sú v Cenníku uvádzané s DPH. Cenu za zverejnenie reklamy platí objednávateľ na základe prevádzkovateľom vystavených a objednávateľovi doručených faktúr.
2. Minimálna výška objednávky je 200 EUR. Nižší objem kampane nebude realizovaný. Výnimku predstavuje len objednávka sponzorovaného odkazu naviazaného na kľúčové slovo alebo umiestneného v bežnej sekcii.
3. Pojem "netto cena" na účely týchto VOP označuje cenu za reklamu podľa cenníka reklamy po odrátaní prípadnej zľavy z ceny dojednanej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.
4. Objednávateľ - priamy klient má možnosť výberu fakturácie za objednanú reklamu jedným z nižšie uvedených spôsobov
   a. mesačná fakturácia -v prípade, že alikvotná čiastka netto ceny objednanej reklamy na 1 mesiac je rovná alebo vyššia ako 200,- EUR a objednaná reklamná kampaň je na dlhšie časové obdobie ako 3 mesiace.
   b. štvrťročná fakturácia -v prípade, že alikvotná čiastka netto ceny objednanej reklamy na 3 mesiace je vyššia ako 200,- EUR
   c. jednorazová fakturácia - objednávateľ zaplatí objednanú reklamu v celkovej sume vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry, ak celková suma za reklamu je rovná alebo nižšia ako 500 EUR.
5. Objednávateľ je povinný zvolený spôsob fakturácie, v zmysle hore uvedených podmienok, záväzne vyznačiť na objednávke.
6. Objednávateľ - agentúra uhrádza všetky objednané reklamné kampane alikvótne mesačne, na základe prevádzkovateľom vystavenej faktúry. Iný spôsob fakturácie môže byť dojednaný písomne v rámcovej zmluve medzi agentúrou a prevádzkovateľom.
7. Objednávateľ - zahraničný klient ;spôsob fakturácie je stanovený dohodou s obchodným oddelením prevádzkovateľa.
8. Prevádzkovateľ vystaví faktúry so všetkými náležitosťami riadneho daňového dokladu do 15 dní po skončení kampane prípadne do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Pokiaľ reklamná kampaň prebieha v niekoľkých mesiacoch, sú na konci každého mesiaca vystavené čiastkové faktúry na pomernú časť kampane.
9. Splatnosť každej faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, ibaže by bola vo faktúre uvedená lehota splatnosti dlhšia. V prípade, že faktúra nebude riadne a včas zaplatená, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania z dlžnej sumy, a za týmto účelom vystaviť penalizačnú faktúru. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok objednávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu Prevádzkovateľa je objednávateľ povinný úhradu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu vykonal.
10. V odôvodnených prípadoch ako aj v prípade nových klientov je prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej faktúry s dátumom splatnosti v deň zahájenia reklamnej kampane. Ak platba nebude pripísaná na účet prevádzkovateľa v deň začatia reklamnej kampane, nie je prevádzkovateľ povinný kampaň vykonať. Záloha poskytnutá pred začiatkom reklamnej kampane bude započítaná v celkovej sume uvedenej na poslednej vystavenej faktúre

VI. Storno podmienky

1. Ak sa objednávateľ rozhodne z akéhokoľvek dôvodu zrušiť už potvrdenú objednávku, t.j, dohodu o zverejnení reklamy vypovedať bez výpovednej lehoty, je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi písomne, faxom alebo emailom. V prípade objednávky reklamných formátov na paušálne obdobie, prevádzkovateľ účtuje objednávateľovi storno pokutu vo výške 100% z celkovej hodnoty reklamnej kampane, a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy došlo k vypovedaniu dohody.
2. V prípade objednávky reklamných formátov, ktoré neboli zakúpené na paušálne obdobie, v čase dlhšom ako 2 týždne začiatkom kampane, prevádzkovateľ účtuje objednávateľovi storno pokutu vo výške 30% z celkovej hodnoty reklamnej kampane.
3. V prípade objednávky reklamných formátov , ktoré neboli zakúpené na paušálne obdobie, v čase kratšom ako 2 týždne pred začiatkom kampane prevádzkovateľ účtuje storno objednávateľovi storno pokutu vo výške 100% z celkovej hodnoty reklamnej kampane.

VII. Štatistiky

1. Prevádzkovateľ generuje ku každej zrealizovanej reklame štatistiku, ktorá je bezplatne prístupná objednávateľovi. Užívateľské meno a prístupové heslo objednávateľ obdrží e-mailom do 48 hodín od začiatku poskytovania reklamy.
2. Štatistika poskytuje údaje spätne -t.j. pre príslušný deň sa generuje v priebehu noci na ďalší deň. Štatistika obsahuje údaje o počte impresií za každý deň, počte kliknutí na reklamný formát a koeficient CTR. Pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné len hodnoty počtu impresií.
3. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že štatistiky sú pre obe zmluvné strany záväzným a konečným dokladom, a že plnenie bolo poskytnuté v súlade s objednávkou a týmito podmienkami.

VIII. Reklamácie

1. V prípade vady poskytnutej reklamy, ktorá bola spôsobená prevádzkovateľom, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny reklamy alebo náhradu vzniknutej škody, ak mu bola touto chybou spôsobená škoda. Musí existovať príčinná súvislosť medzi chybou prevádzkovateľa a škodou vzniknutou objednávateľovi.
2. Objednávateľ je povinný uplatniť si reklamáciu do 14 dní od momentu, kedy sa preukázateľne stala chyba zo strany prevádzkovateľa, inak nárok z reklamácie zaniká.
3. Chybou prevádzkovateľa sa rozumie pre účely týchto VOP nefunkčnosť jeho služieb, ktoré sa týkajú prebiehajúcej reklamnej kampane objednávateľa, dlhšie ako 6 hodín za deň a nie sú spôsobené dôvodmi uvedenými v článku IV ods. 1, 3 a 4.Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom je reklama automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa objednaného objemu reklamy.
4. Za chybu na strane prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti internetového portálu recenzie-hotelov.sk, ak bude splnený rozsah reklamy podľa záväznej objednávky.
5. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.
6. Námietky voči vystaveným faktúram je povinný objednávateľ písomne uplatniť u prevádzkovateľa do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti prevádzkovateľom

IX. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ uznáva záväzky založené touto zmluvou voči Prevádzkovateľovi čo do dôvodu a výšky dňom vystavenia objednávky a prevzatím štatistiky podľa čl. VII týchto VOP.
2. Tieto VOP ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadi právnymi predpismi SR a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Rozhodné právo pre dohodu o zverejnení reklamy je právo SR.
3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy/dohody o zverejnení reklamy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sú záväzné aktuálne VOP.
5. V zmysle ustanovenie § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odchylné dojednania v zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom majú prednosť pred znením týchto VOP.
6. Súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a prevádzkovateľom je Cenník bannerovej reklamy, zverejnený na stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený Cenník jednostranne meniť a aktualizovať.
7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb sú platné od 1.1.2013.

Príloha: Vzor objednávky